ฐานข้อมูลออนไลน์

ฐานข้อมูลอิเล็กทรกนิกส์ 14 ฐาน สกอ.

 

ชื่อฐานข้อมูล

รายละเอียด

เข้าใช้งานได้ที่

1. ABI/INFORM Complete

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลทางด้านธุรกิจ การโฆษณา การตลาด เศรษฐศาสตร์ การเงิน ภาษี คอมพิวเตอร์ มากกว่า 1,100 รายชื่อ

รวมถึงสารสนเทศของบริษัทต่างๆ อีกมากกว่า 60,000 บริษัท และสามารถสืบค้นบทความฉบับเต็มได้จากวารสารทั่วโลกกว่า 800 รายชื่อ

http://search.proquest.com/abicomplete/index

2. ACM Digital Library

เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการ ที่จัดทำโดย ACM (Association for Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหาเอกสารประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป article reviews และบทความฉบับเต็ม ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1985-ปัจจุบัน

http://dl.acm.org/dl.cfm

3. IEEE/IET Electronic Library

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมสารสนเทศจาก 2 แหล่งข้อมูล คือ The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) และ The Institution of Engineering and Technology (IET) ซึ่งใน IEL ประกอบด้วยเอกสารมากกว่า 1.2 ล้านจากสิ่งพิมพ์มากกว่า 12,000 ชื่อ

http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp

4. ProQuest Dissertation & Theses Global

เป็นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท ละปริญญาเอกฉบับเต็ม (Full-text) ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย และแอฟริกา มากกว่า 1,000 แห่ง ประกอบไปด้วยเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก และปริญญาโท ตั้งแต่ปี 1997 ถึงปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า 1 ล้าน รายการ และสาระสังเขปวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 2.4 ล้านรายการ

http://search.proquest.com/pqdtglobal

5. SpringerLink – Journal

เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครอบคลุมวารสาร จำนวนเอกสารฉบับเต็ม 1,130 ชื่อ ข้อมูลปี 1997 – ปัจจุบัน

http://link.springer.com/

6. Web of Science

เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปพร้อมการอ้างอิงและอ้างถึง ที่ครอบคลุมสาขาวิชาหลักทั้งสิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ มนุษยศาสตร์ จากวารสารประมาณ 9,200 รายชื่อ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 2001 – ปัจจุบัน

http://apps.webofknowledge.com/

7. American Chemical Society Journal (ACS)

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความ และงานวิจัย จากวารสารทางด้านเคมีและวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องโดยรวมจากวารสารทั้งที่ พิมพ์เป็นรูปเล่ม วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Journals) ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเป็นข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text) และรูปภาพ (Image) ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996

http://pubs.acs.org/

8. Academic search Complete

เป็นฐานข้อมูลสหสาขาวิชาที่ครอบคลุมสาขาวิชาการ ได้แก่ มานุษยวิทยา / ดาราศาสตร์ / ชีววิทยา / เคมี / วิศวกรรมโยธา / วิศวกรรมศาสตร์ / การศึกษาชาติพันธุ์&วัฒนธรรม / ภูมิศาสตร์ / กฎหมาย / วัสดุศาสตร์ คณิตศาสตร์ / ดนตรี / เภสัชศาสตร์ / ฟิสิกส์ / จิตวิทยา / ศาสนาและเทววิทยา / สัตวแพทยศาสตร์ / สตรีศึกษา / สัตววิทยาและสาขาอื่นๆ

http://search.ebscohost.com

9. EBSCO Discovery Service Plus Full Text

เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสหสาขาวิชา เช่น ศึกษาศาสตร์ / ครุศาสตร์ / ศิลปะศาสตร์ / นิเทศศาสตร์ / วิทยาการจัดการ

http://search.ebscohost.com

10. Computer & Applied Science Complete

เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่วงปีของข้อมูล : ค.ศ.1965 – ปัจจุบัน มีการเก็บรวบรวมข้อมูลความรู้ความท้าทายทางวิศวกรรมแบบดั้งเดิมและงานวิจัย และเป็นทรัพยากรเพื่องานวิจัยที่ส่งผลกระทบทางธุรกิจและสังคมของเทคโนโลยี ใหม่

http://search.ebscohost.com

11. Education Research Complete

เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับการศึกษาในทุกระดับตั้งแต่ปฐมวัยไป จนถึงการศึกษาระดับที่สูงขึ้น และความชำนาญพิเศษทางการศึกษาทั้งหมด เช่น การศึกษาแบบพหุภาษา สุขศึกษา และการทดสอบ Education Research Complete ให้บริการดัชนีและสาระสังเขปของวารสารกว่า 2,100 รายการ ตลอดจนวารสารฉบับเต็มกว่า 1,200 รายการ และรวมไปถึงหนังสือและบทความเฉพาะเรื่องอีกเกือบ 500 รายการ

http://search.ebscohost.com

12. H.W. Wilson (12 Subjects)

เป็นฐานข้อมูลดรรชนี สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมทุกสาขาวิชา ดังนี้ Applied Science & Technology, Art, Business, Education, General Science, Humanities, Library and Information Science, Social Sciences, Law, General Interest, Biological & Agricultural Science

http://search.ebscohost.com

13. Emerald Management (EM92)

เป็นฐานข้อมูลครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านการจัดการ ได้แก่ การเงินและการบัญชี บริหารธุรกิจ การจัดการและกลยุทธ์

http://www.emeraldinsight.com

14. ScienceDirect

เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรม และเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวารสารของสำนักพิมพ์ในเครือ Elsevier ประกอบด้วย หนังสือและวารสารด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์การแพทย์ สามารถดูข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี ค.ศ.1995 – ปัจจุบัน

http://www.sciencedirect.com

Share
764218
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
91
99
190
222669
3103
5497
764218
Your IP: 54.162.173.119
Server Time: 2018-04-23 15:13:11

แนะนำหนังสือใหม่