การสมัครสมาชิกและต่ออายุบัตร11

การสมัครสมาชิก และการต่ออายุ
1. นำบัตรนักศึกษาพร้อมใบเสร็จชำระค่าลงทะเบียนภาคเรียน ปัจจุบันมาแสดง
2.กรณียังไม่มีบัตรประจำตัวนักศึกษาให้นำรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1รูป
พร้อมใบเสร็จภาคเรียนปัจจุบันมาแสดง
3.นักศึกษา กยศ.นำใบจองรายวิชาที่กองพัฒนาการศึกษารับรอง
มาแสดง
4.บัตรสมาชิกมีอายุการใช้งาน1ภาคเรียน จะต้องมีการต่ออายุบัตร
ทุกภาคเรียนโดยนำใบเสร็จภาคเรียนปัจจุบันมาแสดง
5.กรณีบัตรสมาชิกหาย ให้นำหลักฐานข้างต้นมาติดต่อ พร้อมเสีย
ค่าธรรมเนียม 20 บาท