แจ้งเปิดทดลองใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ Nikkei Asian Review 1 กรกฏาคม- 31 สิงหาคม 61

ด้วยบริษัท Booknet จำกัด เปิดทดลองใช้งานให้มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ Nikkei Asian Review      ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ และนักวิจัยของมหาวิทยาลัย

      รายละเอียด : ฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) ประเภทข่าวสาร รายงาน บทความวิเคราะห์ที่เกี่ยวกับเอเชีย โดยเนื้อหาครอบคลุมด้านธุรกิจ (Business) เศรษฐกิจ (Economic) และการเมืองการปกครอง (politics) ในปัจจุบันและข้อมูลเก่าย้อนหลังได้ ที่มาพร้อมเครื่องมือการใช้งานต่างๆ ในฐานข้อมูล

      URL :  https://asia.nikkei.com/