Online Journal

Online Journal

 

Thai Journals Online (ThaiJO)ป็นระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย เป็นแหล่งรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ThaiJo ได้รับการสนับสนุนจาก  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) และศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre : TCI) วารสารวิชาการไทยที่ปรากฎใน ThaiJO จะพัฒนาอยู่บนระบบ OJS (Online Journal System) เดียวกันซึ่งพัฒนาโดย Public Knowledge Project (PKP)

 

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยธนบุรี

1.เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่บทความทางวิชาการและบทความวิจัยด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การท่องเที่ยว การบัญชี การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม กฎหมายและการปกครอง ของอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

2. เพื่อเป็นสื่อกลางและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ ให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ

3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

 

วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน(Valaya Alongkorn Review) เป็นวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่ดำเนินการเผยแพร่บทความอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 โดยมีวัตถุประสงค์

1. เพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการและงานวิจัยของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

2. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ และองค์ความรู้ทางวิชาการในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3. เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย

วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ เปิดรับบทความวิจัย และบทความวิชาการ ได้แก่ บทความปริทัศน์ บทความวิชาการ บทความวิจารณ์หนังสือ

และบทความจากประสบการณ์ เป็นต้น ซึ่งครอบคลุมสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมทั้งสหวิทยาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ทุกแขนงวิชาจากบุคลากรทั้งของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป

 

วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มีนาคม 2562
The Nature and Environment Journal Vol. 8 No. 1 (January-March 2019)
ใน พ.ศ. 2562 กองบรรณาธิการวารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอนำเสนอบทความที่สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ใน 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ ทรัพยากรทางบก ทรัพยากรน้ำ/ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ความหลากหลายทางชีวภาพ และสิ่งแวดล้อม/ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยในวารสารฯ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มีนาคม 2562 ฉบับนี้ เป็นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางบก ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม เป็นฐานการพัฒนาประเทศและเศรษฐกิจ ตลอดจนสัมพันธ์กับวิถีชีวิต วัฒนธรรม และความเป็นอยู่ของคนในสังคม โดยกองบรรณาธิการฯ ได้นำเสนอองค์ความรู้ที่สำคัญเพื่อถ่ายทอดลงในคอลัมน์ต่างๆ เริ่มตั้งแต่ เรื่องจากปก การน้อมนำศาสตร์พระราชาใช้ในการรักษา พัฒนา และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ และท่องเที่ยวลึกซึ้งถึงกำเนิดแห่งแผ่นดิน ที่อุทยานธรณีสตูล อุทยานธรณีโลกแห่งแรกของไทย และยังมีบทความที่น่าสนใจอย่างยิ่ง คือ บทสัมภาษณ์พิเศษปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับบทบาทของประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียน นอกจากนี้ ในคอลัมน์ส่องโลก ได้นำเสนอ ผลการดำเนินงานที่ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และจะนำเสนอเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่องในวารสารฯ ฉบับต่อๆ ไป กองบรรณาธิการวารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า องค์ความรู้ที่นำเสนอจะสามารถสร้างความรู้และความเข้าใจต่อแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้กับผู้อ่าน เพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศให้เกิดความสมดุลและเป็นรูปธรรม ในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมต่อไป