วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2561

สงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2561

เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่บทความวิชาการและผลงานวิจัยด้านมนุษยฺศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยนผลงานทางวิชาการระหว่างคณะ ทั้งในและนอกสถาบัน

ตัวอย่างเนื้อหา

  • ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในมุมมองเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ
  • การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการจัดการความเครียดของวัยรุ่นตอนกลาง
  • กฤตกรรมและกลยุทธการนำเสนอผลงานแบบปากเปล่าโดยนักศึกษาในบริบทห้องเรียนนานาชาติ