วารสารวิชาการเกษตร ปีที่ 36 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2561

วิชาการเกษตร ปีที่ 36 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2561

เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่บทความทางวิชาการด้วยผลงานวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตร ซึ่งมีมากมายที่เป็นคุณประโยชน์ต่อเกษตรกร ผู้ประกอบการด้านเกษตรและนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์มากขึ้น

ตัวอย่างเนื้อหา

  • การประเมินประสิทธิภาพและความเสี่ยงของโซ่อุปทานมะม่วงในจังหวัดฉะเชิงเทรา
  • การหาตำแหน่งยีนควบคุมปริมาณโปรตีนในถั่วเหลืองโดยเครื่องหมายโมเลกุล SSR เพื่อใช้ปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองโปรตีนสูง
  • ผลผลิตและการจัดการกระวานในระบบเกษตรบ้านตามูล ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี