วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2561

วิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2561

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการแก่สาธารณชน ในสาขาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มพูนองค์ความรู้ ขยายประโยชน์ทางวิชาการ หรือนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวปฏิบัติในการสร้างสรรค์องค์กรและสังคม

ตัวอย่างเนื้อหา

  • การพัฒนาแนวทางสนับสนุนการดำเนินกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย
  • การบริหารจัดการศูนย์เทคโนโลยีสานสนเทศเพื่อการศึกษาในสำงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
  • การเล่านิทานประกอบภาพเพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนสะกดคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้