วารสารวิจัยและพัฒนา มรภ.เลย ปีที่ 16 ฉบับที่ 13 มกราคม- มีนาคม พ.ศ.2561

วิจัยและพัฒนา มรภ.เลย ปีที่ 16 ฉบับที่ 13 มกราคม- มีนาคม พ.ศ.2561

เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพในลักษณะของบทความวิชาการ บทความวิทยานิพนธ์ และบทความวิจัย ของนักวิชาการ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษาในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสาขาอื่นๆ

ตัวอย่างเนื้อหา

  • การเรียนรู้คำศัพท์: จากหลักการสู่วิธีปฏิบัติและการทำให้ง่ายสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง
  • ของเล่นและเกมส่งเสริมการอ่าน