การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างด้วย Amos 519.535 ย351ก

ชื่อหนังสือ (Title) : การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างด้วย Amos

ผู้แต่ง (Author) : ยุทธ  ไกยวรรณ์

พิมพ์ครั้งที่ (Edition) :

พิมพลักษณ์ (Imprint) : กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556

บรรณลักษณ์ (Collation) :  242 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนภูมิ ; 26 ซม.

เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 519.535  ย351ก

สาระสังเขป (Abstract) : “การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างด้วย Amos”  การวิเคราะห์ SEM (Structural Equation Modeling ) หรือการวิเคราะห์เส้นทาง (path analysis) เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบ (factor analysis) และการวิเคราะห์การถดถอย (regression analysis) ซึ่งการวิเคราะห์จะวิเคราะห์ระหว่างตัวแปรและปัจจัย และระหว่างปัจจัยต่อปัจจัยพร้อมกันในโมเดลตามกรอบแนวความคิดการวิจัย ซึ่งการวิเคราะห์จะใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปหลายโปรแกรม ในหนังสือเล่มนี้จะได้กล่าวถึงการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Amos ซึ่งง่ายและสะดวก มีความแม่นยำสูง