การวิเคราะห์สถิติ : สถิติสำหรับการบริหารและวิจัย 519.5 ก399ก 2559

ชื่อหนังสือ (Title) : การวิเคราะห์สถิติ : สถิติสำหรับการบริหารและวิจัย

ผู้แต่ง (Author) : กัลยา  วานิชย์บัญชา

พิมพ์ครั้งที่ (Edition) : 16

พิมพลักษณ์ (Imprint) : กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559

บรรณลักษณ์ (Collation) :   550 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนภูมิ ; 26 ซม.

เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 519.5  ก399ก  2559

สาระสังเขป (Abstract) : เป็นหนังสือทางสถิติที่ครอบคลุมหลักการทางสถิติ ตั้งแต่ ขั้นตอนการทำวิจัย ขั้นตอนและเทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูล เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐานทั้งแบบใช้พารามิเตอร์และไม่ใช้พารามิเตอร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร การพยากรณ์โดยใช้เทคนิคอนุกรมเวลา และการวิเคราะห์ความถดถอย การควบคุมคุณภาพทางสถิติ เลขดัชนี และปัญหาการตัดสินใจ โดยใช้คำอธิบายง่ายๆ พร้อมแสดงตัวอย่างที่ประยุกต์ใช้ในงานด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางธุรกิจ และงานวิจัย นอกจากนี้ยังแสดงผลลัพธ์ที่ได้จาก SPSS for Windows