ประวัติศาสตร์อยุธยาจากจารึก : จารึกสมัยอยุธยา 959.3023 ป372

ชื่อหนังสือ (Title)  : ประวัติศาสตร์อยุธยาจากจารึก : จารึกสมัยอยุธยา

ผู้แต่ง (Author)  :

พิมพ์ครั้งที่ (Edition) :

พิมพลักษณ์ (Imprint) : กรุงเทพฯ : สมาคมประวัติศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 2561

บรรณลักษณ์ (Collation)  :  (13), 633 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 24 ซม.

เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 959.3023  ป372

สาระสังเขป (Abstract) : จารึกเป็นหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์ เนื่องจากเป็นสิ่งที่จารึกขึ้นร่วมสมัยกับเหตุการณ์นั้นๆ ศิลาจารึกจึงมีความน่าเชื่อถือในฐานะของหลักฐานชั้นปฐมภูมิซึ่งนักประวัติศาสตร์ต้องศึกษาและนำข้อมูลจากจารึกมาใช้ประกอบในการศึกษาประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยใหม่ ซึ่งมีหลักฐานประวัติศาสตร์หลงเหลือมาจนถึงปัจจุบันไม่มากนัก เมื่อนำจารึกสมัยอยุธยามาใช้เป็นหลักฐานในการศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยาสามารถทำให้เห็นถึงสภาพสังคม การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ ศาสนาความเชื่อ รวมทั้งภาษาและวัฒนธรรมของผู้คนในสมัยอยุธยาได้ และปรากฏไม่มากนักในเอกสารประวัติศาสตร์อยุธยาประเภทอื่น เช่น พระราชพงศาวดาร ฯลฯ การศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยาจารึก จึงทำให้เราเข้าใจเรื่องราวของกรุงศรีอยุธยาตามที่ปรากฏในหลักฐานร่วมสมัยได้เป็นอย่างดี