ชื่อหนังสือ (Title) : คำอธิบายกฎหมายแรงงาน เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 344.01 ก813ค 2560

ชื่อหนังสือ (Title)  : คำอธิบายกฎหมายแรงงาน

ผู้แต่ง (Author)  : เกษมสันต์  วิลาวรรณ

พิมพ์ครั้งที่ (Edition)  : 24

พิมพลักษณ์ (Imprint) : กรุงเทพฯ : วิญญูชน,  2560

บรรณลักษณ์ (Collation)    : 453 หน้า ; 26 ซม.

เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 344.01  ก813ค  2560

สาระสังเขป (Abstract) : “กฎหมายแรงงาน” เป็นวิชาสำคัญที่หลายสาขาวิชาของสถาบันต่างๆ ต้องศึกษา และเป็นความรู้ที่นายจ้างและลูกจ้างทุกคนในประเทศไทยต้องใฝ่หาและทำความเข้าใจ เช่น กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายเงินทดแทน กฎหมายประกันสังคม และกฎหมายจัดตั้งศาลแรงงาน และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน  หนังสือฉบับนี้จึงกล่าวถึงกฎหมายข้างต้นเท่านั้น และเนื่องจากตัวบทมาตราที่ต้องนำมาศึกษามีอยู่เป็นจำนวนมาก คำอธิบายในแต่ละเรื่องจึงเน้นถึงหลักการแนวปฏิบัติ และคำพิพากษาฎีกาที่สำคัญ