ชื่อหนังสือ (Title) : เรขาคณิตสัมพันธ์และความหมายในงานออกแบบสถาปัตยกรรมพุทธาวาสวัดพระเชตุพนฯ ชื่อหนังสือ (Title) : เรขาคณิตสัมพันธ์และความหมายในงานออกแบบสถาปัตยกรรมพุทธาวาสวัดพระเชตุพนฯ

ชื่อหนังสือ (Title)  : เรขาคณิตสัมพันธ์และความหมายในงานออกแบบสถาปัตยกรรมพุทธาวาสวัดพระเชตุพนฯ

ผู้แต่ง (Author)  : วัชรี  สวามิวัศดุ์

พิมพ์ครั้งที่ (Edition) :

พิมพลักษณ์ (Imprint) : กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  2561

บรรณลักษณ์ (Collation)    : 129 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ, แผนผัง ; 24 ซม.

ชื่อหนังสือ (Title)  : เรขาคณิตสัมพันธ์และความหมายในงานออกแบบสถาปัตยกรรมพุทธาวาสวัดพระเชตุพนฯ

สาระสังเขป (Abstract) :ผลของการศึกษางานออกแบบสถาปัตยกรรมพุทธาวาสวัดพระเชตุพนฯ โดยนำเอาระเบียบเรขาคณิตสากลซึ่งเป็นตรรกศาสตร์ เข้ามาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ตัวงานสถาปัตยกรรม ได้แสดงให้เห็นภูมิปัญญาอันสูงยิ่งขององค์ความรู้ ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ (identity) ในการสร้างสรรค์งานออกแบบสถาปัตยกรรมสายสกุลช่าง

อยุธยา-รัตนโกสินทร์