ชื่อหนังสือ (Title) : การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 = Learning Management Social Studies in the 21st Century เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 300.71 ก446

ชื่อหนังสือ (Title)  : การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 = Learning Management Social Studies in the 21st    Century

ผู้แต่ง (Author)  :

พิมพ์ครั้งที่ (Edition)

พิมพลักษณ์ (Imprint) : กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561

บรรณลักษณ์ (Collation)  :   248  หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนภูมิ ; 26 ซม.

เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 300.71  ก446

สาระสังเขป (Abstract) : สังคมโลกในปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสื่อสารที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น ส่งผลให้มนุษย์เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็ว ครูผู้สอนจึงต้องปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะของบุคคลในยุคศตวรรษที่ 21 เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย แนวทางการจัดการเรียนรู้  กิจกรรม สื่อ การวัดผลและประเมินผล