วารสารราชนครินทร์ ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ปีที่ 14 ฉบับที่ 14 /2561

ราชนครินทร์ ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น  ปีที่ 14 ฉบับที่ 14 /2561

  เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ส่งเสริม สนับสนุนเผยแพร่ศิลปะ และส่งเสริมความร่วมมือและสร้างเครือข่าย การบริการวิชาการสู่ชุมชนและท้องถิ่น และ

 ตัวอย่างเนื้อหา

  • งานสร้างสรรค์ ชุด การออกแบบอักษรตัวเขียน
  • การทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ  (เปลือกไม้ตะบูนขาว)
  • ภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำปลาแนม ตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา สร้างคุณค่าทางวัฒนธรรม