วารสารอักษรศาสตร์ ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2561

อักษรศาสตร์ ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2561

  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความรู้  ความคิดเห็นทางวิชาการ ต่อการพัฒนาการศึกษาในสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ต่อไป

ตัวอย่างเนื้อหา

  • วาทกรรมความเป็นไทยกับการควบคุมทางสังคม
  • วรรณกรรมกับประวัติศาสตร์ ในประเทศไทยจากมุมมองความทรงจำศึกษา
  • กลวิธีในการค้นหาคำศัพท์และปัญหาในการใช้พจนานุกรมภาษาญี่ปุ่นของผู้เขียน คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร