วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยแสงธรรม ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561

วิชาการบัณฑิตวิทยาลัยแสงธรรม ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561

เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ทั้งในและนอกวิทยาลัย  เผยแพร่องค์

ความรู้ทางปรัชญา ศาสนา ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน ส่งเสริม กระตุ้นให้เกิดการวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านปรัชญา ศาสนาเทววิทยา และการศึกษา เพิ่มมากชึ้น

ตัวอย่างเนื้อหา

  • จุดหมายปลายทางของมนุษย์
  • กลยุทธิ์การบริหารการคงสภาพของสถานศึกษาดีเด่น
  •  การปรับตัวทางอารมณ์ของวัยรุ่นที่ครอบครัวหย่าร้าง
  • ผลการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นำนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขายโอกาสทางการศึกษา