วารสารวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (ภาษาไทย) ปีที่ 26 ฉบับที่ 4 กรกฏาคม -สิงหาคม 2561

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (ภาษาไทย) ปีที่ 26 ฉบับที่ 4 กรกฏาคม -สิงหาคม 2561

เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่บทความทางวิชาการด้วยผลงานวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตร ซึ่งมีมากมายที่เป็นคุณประโยชน์ต่อเกษตรกร ผู้ประกอบการด้านเกษตรและนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์มากขึ้น

ตัวอย่างเนื้อหา

  • การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสจากลำไย
  • การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบในการค้นหาปัจจัยและแนวทางในการเก็บเกี่ยวประโยชน์จากระบบสารสนเทศ
  • สมบัติทางเคมีกายภาพของแป้งข้าวโพดบดหยาบดัดแปรด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน