วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม -มิถุนายน 2561

วิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม -มิถุนายน 2561

เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่งานวิจัย และบทความทางวิชาการของนักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย  ให้เป็นสื่อกลางในการศึกษา ค้นคว้าและเป็นแหล่งวิทยาการความรู้ด้านต่างๆ

ตัวอย่างเนื้อหา

    • ผลของการใช้เทคนิคการระดมสมองที่มีต่อความสามารถทากงการอ่านเชิงวิเคราะห์
    • การวิเคราะห์องค์ประกอบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน
    • มาตรการป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนอินเทอร์เน็ตของประเทศไทย