ชื่อหนังสือ (Title) : จิตวิทยากับการพัฒนาตน เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 155 ธ213จ 2560

ชื่อหนังสือ (Title) :  จิตวิทยากับการพัฒนาตน

ผู้แต่ง (Author) : ธัญญภัสร์  ศิรธัชนราโรจน์

พิมพ์ครั้งที่ (Edition) :  2

พิมพลักษณ์ (Imprint) : กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559

บรรณลักษณ์ Collation) : 378 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.

เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 155 ธ213จ 2560

สาระสังเขป (Abstract) : “จิตวิทยากับการพัฒนาตน” (Psychology and Self Development) เนื้อหาประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยากับการพัฒนาตน — การศึกษาพฤติกรรมมนุษย์เพื่อการพัฒนาตน — ปัจจัยพื้นฐานด้านชีววิทยา — ปัจจัยพื้นฐานด้านจิตวิทยาและสังคมวิทยา — ธรรมชาติของมนุษย์กับการพัฒนาตน — การพัฒนาด้านมนุษยสัมพันธ์ — การพัฒนาตนด้านสุขภาพจิต – การพัฒนา ตนด้านการทำงานร่วมกัน