ชื่อหนังสือ (Title) : Thai Brands AEC : What’s Ahead? เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 658.827 ท931

ชื่อหนังสือ (Title) : Thai Brands AEC : What’s Ahead?

ผู้แต่ง (Author) :

พิมพ์ครั้งที่ (Edition) :

พิมพลักษณ์ (Imprint) : กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, 2559

บรรณลักษณ์ Collation) : 231 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนภูมิ ; 21 ซม.

เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 658.827 ท931

สาระสังเขป (Abstract) :เป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยได้เริ่มเข้าสู่นโยบาย “ประเทศไทย 4.0” คือ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” โดยการสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ มาเป็นกลไกในการขับเคลื่อนประเทศด้วยสภาวการณ์นี้ เรื่องของแบรนด์และการสร้างแบรนด์ จึงเป็นประเด็นหนึ่งที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ให้ความสำคัญเป็นพิเศษ เพราะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้าง Value Creation