ชื่อหนังสือ (Title) : การให้การปรึกษาวัยรุ่น = Adolescents Counseling เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 155.5 พ887ก 2560

ชื่อหนังสือ (Title) : การให้การปรึกษาวัยรุ่น = Adolescents Counseling

ผู้แต่ง (Author) : เพ็ญนภา  กุลนภาดล

พิมพ์ครั้งที่ (Edition) :

พิมพลักษณ์ (Imprint) : ชลบุรี : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560

บรรณลักษณ์ Collation) : 239 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนภูมิ ; 25.5 ซม.

เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 155.5 พ887ก  2560

สาระสังเขป (Abstract) : วัยรุ่นเป็นวัยที่มีพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจอย่างรวดเร็วนี้ จำเป็นอย่างยิ่งที่วัยรุ่นจะต้องได้รับความรัก ความเข้าใจ ความผูกพัน การเอาใจใส่ดูแล อีกทั้งกำลังใจสนับสนุนจากบุคคลในครอบครัว อาทิ เช่น บิดา มารดา พี่น้อง ปู่ย่าตาย ตลอดจนบุคคลอื่นที่มีความสำคัญเพื่อสร้างเสริมให้วัยรุ่นเติบโตอย่างเข้มแข็งเป็นผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพต่อไป