ศิลปากร ปีที่ 61 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม – มิถุนายน 2561

ศิลปากร ปีที่ 61 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม – มิถุนายน  2561

เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมในสาระสำคัญต่างๆ และเพื่ออนุรักษ์สืบทอดมรดกวัฒนธรรมของชาติ

ตัวอย่างเนื้อหา

  •  ภาพเขียนสีคณะราชฑูตพิเศษ
  • จารึกพ่อขุนรามคำแหง: กี่จำลองอักษรจากหลักศิลา
  • ๗ ทศวรรษหอสมุดดำรงราชานุภาพ
  •  แบบเรียนเร็ว เล่ม ๑, ๒, ๓ ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ