เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่งานวิจัย ทางเทคโนโลยีการศึกษาและการสื่อสารของ คณาจารย์ นักวิจัย  ให้ศึกษาค้นคว้าและเป็นแหล่งวิทยาการความรู้ด้านต่างๆ

ตัวอย่างเนื้อหา

  • การจัดการศึกษาแบบผสมที่หลากหลายเพื่อแสวงหาแนวทางปฏิรูปการศึกษาไทย
  • โมเดลการสัมมนาบนเว็บตามหลักการสื่อสารแบบลอจิคอลเพื่อเสริมสร้างการคิดและพฤติกรรมการสื่อสารของผู้เรียนในสถาบันอุดมศึกษา
  • สถาบันอุดมศึกษาไทยกับการผลิตบัณฑิตเพื่อการพัฒนาประเทศ