วิชาการ มรภ.บุรีรัมย์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2561

วิชาการ มรภ.บุรีรัมย์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2561

เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย วิชาการ ที่มีคุณภาพของอาจารย์ ส่งเสริมให้เกิดความรู้ และเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิชาการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไปที่สนใจ

ตัวอย่างเนื้อหา

  • การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา
  • ผลสัมฤทธิ์และความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT
  • การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สื่อมัลติมีเดีย เรื่องเทคโนโลยีน่ารู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3