วิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2561

วิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2561

เพื่อกระตุ้นให้เกิดการวิจัยศึกษาพัฒนาองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความก้าวหน้าวิชาการสาขาวิชาต่างๆ

ตัวอย่างเนื้อหา

  • แรงจูงใจที่มีผลต่อการทำงานของแรงงานต่างด้าว (สัญชาติกัมพูชา) ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
  • จจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
  • ทิศทางการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในศตวรรษที่ 21