ชื่อหนังสือ (Title) : ประวัติศาสตร์ศิลปะอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 709.54 ช721ป 2560

ชื่อหนังสือ (Title) : ประวัติศาสตร์ศิลปะอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ผู้แต่ง (Author) : เชษฐ์  ติงสัญชลี

พิมพ์ครั้งที่ (Edition) : พิมพ์ครั้งที่ 3 ปรับปรุงใหม่

พิมพลักษณ์ (Imprint) : นนทบุรี : มิวเซียมเพรส, 2560

บรรณลักษณ์ Collation) : 352 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนที่ ; 21 ซม.

เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 709.54 ช721ป 2560

สาระสังเขป (Abstract) : ศิลปะอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถือเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการทำความเข้าใจประวัติศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรมโดยรวมของประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งยังเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการทำความเข้าใจศิลปกรรมไทย ซึ่งได้รับมรดกตกทอดมาจากศิลปะอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย ศิลปะอินเดีย — รู้จักศาสนาฮินดู — รู้จักศาสนาพุทธในอินเดีย — ศิลปะก่อนพุทธกาล — อารยธรรมลุ่มน้ำสินธุ — ศิลปะอินเดียสมัยที่ 1 ศิลปะอินเดียโบราณ — ศิลปะอินเดียสมัยที่ 2 ศิลปะคันธาระ มถุรา อมราวดี — ศิลปะคันธาระ — ศิลปะมถุรา — ศิลปะอมราวดี — ศิลปะอินเดียสมัยที่ 3 ศิลปะคุปตะและหลังคุปตะ — ศิลปะคุปตะ — ศิลปะหลังคุปตะ — ศิลปะอินเดียสมัยที่ 4 ศิลปะอินเดียใต้(ศิลปะทมิฬ) ศิลปะอินเดียเหนือ — ศิลปะอินเดียใต้ (ศิลปะทมิฬ) — ศิลปะอินเดียเหนือ — ศิลปะสมัยอิสลาม — ศิลปะลังกา — ศิลปะอนุราธปุระ — ศิลปะโปลนนารุวะ — ศิลปะสมัยหลังโปลนนารุวะและศิลปะแคนดี้ — ศิลปะชวา