วิจัยและพัฒนา มรภ.เลย ปีที่ 16 ฉบับที่ 13 เมษายน – มิถุนายน พ.ศ.2561

วิจัยและพัฒนา มรภ.เลย ปีที่ 16 ฉบับที่ 13 เมษายน – มิถุนายน  พ.ศ.2561

เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพในลักษณะของบทความวิชาการ บทความวิทยานิพนธ์ และบทความวิจัย ของนักวิชาการ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษาในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสาขาอื่นๆ

ตัวอย่างเนื้อหา

  • การระงับข้อพิพาทภาษีซ้อนระหว่างรัฐสมาชิกอาเซียน
  • ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์นำเข้าจากตัวแทนนำเข้ารถยนต์
  • คุณภาพการบริการสินเชื่อของสหกรณ์เครดิตยูเนียนจังหวัดเลย