40 กิจกรรมกับสิ่งแวดล้อมศึกษา เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 304.207 ล246ส

ชื่อหนังสือ (Title) : 40 กิจกรรมกับสิ่งแวดล้อมศึกษา

ผู้แต่ง (Author) : ลัดดาวัลย์  กัณหสุวรรณ

พิมพ์ครั้งที่ (Edition) :

พิมพลักษณ์ (Imprint) : กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2561

บรรณลักษณ์ Collation) : 176 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 22.5 ซม.

เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 304.207 ล246ส

สาระสังเขป (Abstract) : เรื่องสิ่งแวดล้อมถูกยกระดับความสำคัญโดยบรรจุไว้ในแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 ดังนั้นโรงเรียนจึงควรจัดการเรียนการสอนเรื่องสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียน โดยปรับให้เหมาะกับผู้เรียนบริเวณศึกษา และท้องถิ่นที่แตกต่างกัน “40 กิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา” เล่มนี้ได้รวบรวมแบ่งเป็นกิจกรรมในบริเวณศึกษาทางธรรมชาติ ได้แก่ ต้นไม้ใหญ่ กองใบไม้ร่วง ขอนไม้ผุ และสระน้ำ อีกทั้งยังมีแนวทางการจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและกิจกรรมในรูปแบบเกมด้วย