การออกแบบสื่อการศึกษาสร้างสรรค์ = Creative educational media design เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 371.33 ข637ก

 

ชื่อหนังสือ (Title) : การออกแบบสื่อการศึกษาสร้างสรรค์ = Creative educational media design

ผู้แต่ง (Author) : เขมณัฏฐ์  มิ่งศิริธรรม

พิมพ์ครั้งที่ (Edition) :

พิมพลักษณ์ (Imprint) : กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559

บรรณลักษณ์ Collation) : 133 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนภูมิ ; 26 ซม.

เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 371.33 ข637ก

สาระสังเขป (Abstract) : สื่อการศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาสื่อให้มีความแตกต่างจากสื่อเดิมๆ สามารถกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ผู้สอนจึงมีบทบาทสำคัญในการถ่ายทอดความรู้ผ่านสื่อการศึกษาใหม่นี้ เพื่อการเปลี่ยนแปลงสื่อให้เป็นนวัตกรรมใหม่ที่แตกต่าง แปลกตา และน่าสนใจ ส่งผลให้ผู้เรียนเข้าใจสิ่งแวดล้อมรอบตัว สามารถคิดจินตนาการและวิเคราะห์สถานการณ์ สภาพปัญหาตนเองพร้อมหาแนวทางแก้ไขได้อย่างถูกต้อง