การออกแบบเว็บเพื่อการเรียนการสอน : แนวทางการประยุกต์ใช้สำหรับการเรียนแบบผสมผสาน อีเลิร์นนิง และออนไลน์เลิร์นนิง เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 371.334 ก529

ชื่อหนังสือ (Title) : การออกแบบเว็บเพื่อการเรียนการสอน : แนวทางการประยุกต์ใช้สำหรับการเรียนแบบผสมผสาน อีเลิร์นนิง และออนไลน์เลิร์นนิง

ผู้แต่ง (Author) :

พิมพ์ครั้งที่ (Edition) :

พิมพลักษณ์ (Imprint) : กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559

บรรณลักษณ์ Collation) : 241 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนภูมิ ; 26 ซม.

เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 371.334 ก529

สาระสังเขป (Abstract) : “การออกแบบเว็บเพื่อการเรียนการสอน : แนวทางการประยุกต์ใช้สำหรับการเรียนแบบผสมผสาน อีเลิร์นนิง และออนไลน์เลิร์นนิง” เน้นในเรื่องของการออกแบบเว็บเพื่อการเรียนการสอนตามหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องไปสู่การปฏิบัติ อันจะทำให้ผู้อ่านได้เข้าใจถึงการประยุกต์ใช้ทฤษฎีและหลักปฏิบัติในการออกแบบและพัฒนาเว็บเพื่อการเรียนการสอนทั้งในบริบทของการเรียนแบบผสมผสาน อีเลิร์นนิง และออนไลน์เลิร์นนิง โดยผู้อ่านสามารถนำแนวทางดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในบริบทของท่านได้เป็นอย่างดี