การรู้เรื่องภูมิศาสตร์ : ถอดบทเรียนประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ในชั้นเรียนที่เสริมสร้างการรู้เรื่องภูมิศาสตร์ = Geo-literacy learning for our planet เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 910.7 ก123ก

ชื่อหนังสือ (Title) : การรู้เรื่องภูมิศาสตร์ : ถอดบทเรียนประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ในชั้นเรียนที่เสริมสร้างการรู้เรื่องภูมิศาสตร์ = Geo-literacy learning for our planet

ผู้แต่ง (Author) : กนก  จันทรา

พิมพ์ครั้งที่ (Edition) :

พิมพลักษณ์ (Imprint) : กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561

บรรณลักษณ์ Collation) : 131 หน้า ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.

เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 910.7 ก123ก

สาระสังเขป (Abstract) : อธิบายแนวคิดการรู้เรื่องทางภูมิศาสตร์ของนักวิชาการและนักการศึกษา และหลักการพื้นฐานการสอนภูมิศาสตร์เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจหัวใจของการสอนภูมิศาสตร์ในเบื้องต้น นำเสนอเทคนิคและวิธีการสอนที่สนับสนุนการรู้เรื่องภูมิศาสตร์ (Geo-literacy) ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำความเข้าใจหลักสูตรและมโนทัศน์สำคัญในการสอนภูมิศาสตร์ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะระดับมัธยมศึกษา และตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกที่เสริมสร้างการรู้เรื่องภูมิศาสตร์ และการใช้กระบวนการทางภูมิศาสตร์ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้