วารสารอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร ปีที่ 40 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม-ธันวาคม 2561

อักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร ปีที่  40 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม-ธันวาคม 2561

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษาได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย

ตัวอย่างเนื้อหา

  • การใช้วรรณคดีไทยในนวนิยายของพงศกร
  • สถานภาพงานวิจัยอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ในภาษาไทย
  • เรื่องสั้นการเมืองรางวัลพานแว่นฟ้า พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๐: หน้าที่พลเมืองหน้าที่เรื่องสั้นการเมือง