วารสารวิทยาศาสตร์ มศว ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 มิถุนายน 2561

วิทยาศาสตร์ มศว  ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 มิถุนายน 2561

เพื่อเผยแพร่ความรู้ในสาขาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์ศึกษาให้ผู้สนใจได้ศึกษา

 ตัวอย่างเนื้อหา

  • ผลของปริมาณผงโปรตีนไก่และสายพันธุ์ข้าวต่อคุณภาพเอกซ์ทรูเดตจากแป้งข้าวกล้องสังข์หยดพัทลุงและแป้งข้างกล้องขาวดอกมะลิ 105
  • คุณลักษณะทางกายภาพและคุณค่าทางโภชนาการของพุดดิ้งที่ทดแทนด้วยน้ำนมถั่วขาว
  • การวิเคราะห์อนุภาคซิลเวอร์นาโนปริมาณต่ำที่รวดเร็วในตัวกลางที่เป็นของเหลวโดยใช้สารเทียบสีมีความจำเพาะ