วารสารวิศวกรรมสาร มก. ม.เกษตรศาสตร์ ปีที่ 104 ฉบับที่ 31 เมษายน-มิถุนายน 2561

วิศวกรรมสาร มก. ม.เกษตรศาสตร์  ปีที่ 104 ฉบับที่ 31 เมษายน-มิถุนายน 2561

เพื่อเผยแพร่ความรู้พื้นฐานและการประยุกต์ในทางวิศวกรรมสาขาต่างๆ ส่งเสริมให้นักวิชาการ นักวิจัยได้เสนอผลงานทางวิชาการ

ตัวอย่างเนื้อหา

  • การใช้เศษคอนกรีตมวลเบาทำอิฐสำหรับงานผนัง
  • การปรับปรุงระบบป้องกันฟ้าผ่าในโรงงานผลิตเครื่องยนต์ดีเซล
  • การศึกษาปัจจัยที่สำคัญต่อการควบคุมคุณภาพของงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุด 2