วารสารวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561

วนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์  ปีที่  37 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องทางด้านนิเวศวิทยาป่าไม้ การจัดการป่าไม้ การอนุรักษ์พืชพรรณและสัตว์ป่า และความหลากหลายทางชีวภาพ

ตัวอย่างเนื้อหา

  •  เชื้อเพลิงอัดแท่งจากเศษไม้พาเลท
  • โครงสร้างและองค์ประกอบพรรณพืชในพืชที่ป่าเขาหินปูน ภายหลังการทำเหมืองหินปูน จังหวัดแพร่
  • การคาดการณ์การตอบสนองทางอุทกวิทยาต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบริเวณลุ่มน้ำย่อยน่านตอนบน โดยแบบจำลอง IFAS