วารสารพัฒนาการเศรษฐกิจปริทรรศน์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม 2561

พัฒนาการเศรษฐกิจปริทรรศน์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)  ปีที่  12 ฉบับที่ 1 มกราคม 2561

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงานทางวิชาการ  งานบริการวิจัยของคณาจารย์ในสาขาเศรษฐศาสตร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถให้ผู้ที่จะสอนวิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น หรือสำหรับบุคคลและนักศึกษาทั่วไปที่ต้องการทราบเนื้อที่หาสำคัญ

ตัวอย่างเนื้อหา

  • เด็กดี-เด็กเก่ง? :คุณลักษณะของครอบครัวแลโรงเรียน
  • นโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจกับการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศเวียดนาม
  • ความเต็มใจจะจ่ายค่าบริหารน้ำประปาเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำ