วารสารวิชาการเกษตร ปีที่ 36 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2561

วิชาการเกษตร ปีที่ 36 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2561

เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ผลงานวิจัย และนวัตกรรมวิชาการเกษตรด้านพืช

ตัวอย่างเนื้อหา

  • วัสดุปลูกกล้วยไม้จากสิ่งเหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อทดแทนกาบมะพร้าว
  • การวิเคราะห์วอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของมันสำปะหลังที่มีการจัดการน้ำแตกต่างกัน
  • ความต้องการน้ำและค่าสัมประสิทธิ์การใช้น้ำของถั่วลิสงขนาดเมล็ดปานกลาง
  • การคัดเลือกดีเอ็นเอแอปตาเมอร์ที่จำเพาะต่อโปรตีน CP4 EPSPS เพื่อการตรวจสอบถั่วเหลืองดัดแปลงพันธุกรรม