วารสารข่าว ส.ส.ท.TPA News ปีที่ 23 ฉบับที่ 263 พฤศจิกายน 2561

ข่าว ส.ส.ท.TPA News  ปีที่  23 ฉบับที่ 263 พฤศจิกายน 2561

เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรม และบุคคลทั่วไปได้รับสารประโยชน์อย่างต่อเนื่อง  สามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานในองค์กร

ตัวอย่างเนื้อหา

  • Agility ระบบ Lean และอุตสาหกรรม 4.0
  • นิยาม ปรัชญา กลไกการทำ TPM
  • นักธุรกิจนักขายต้องเป็นนักการตลาด
  • ลักษณะสำคัญ 9 ประการของผู้ต้องการประสบความสำเร็จ