วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2561

วิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2561

เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษา ได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการแก่สาธารณชนในสาขาวิชาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มพูนองค์กร ขยายประโยชน์ทางวิชาการ หรือนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวปฏิบัติในการสร้างสรรค์องค์กรและสังคม

ตัวอย่างเนื้อหา

  • การใช้การสอนแบบการเล่าเรื่องเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  • แผนที่ความรู้เพื่อการสร้างโมบายแอพพลิเคชั่นสำหรับเกษตรกร
  • ความจำเป็นของการเป็นบริษัทของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทย