วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 20 ฉบับที่ 59 พฤษภาคม-สิงหาคม 2561

ศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 20 ฉบับที่ 59 พฤษภาคม-สิงหาคม 2561

เพื่อสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับคดีรัฐธรรมนูญ กฎหมายมหาชน และงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลธรรมนูญของไทยและต่างประเทศ

 ตัวอย่างเนื้อหา

  • อัยการกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
  •  ความเสมอภาคของบุคคลสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ
  •  การให้ความคุ้มครองตามหลักสิทธิมนุษยชนในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็น
  •  สะท้อนภาพสิทธิมนุษยชนกับวัฒนธรรมในสังคมไทย