ชื่อหนังสือ (Title) : การสื่อสารกับแนวคิดการข้ามพ้นวัฒนธรรม = Communication & Transculturalism : เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 303.482 ป471ก

ชื่อหนังสือ (Title) : การสื่อสารกับแนวคิดการข้ามพ้นวัฒนธรรม = Communication & Transculturalism

ผู้แต่ง (Author) : ปรีดา  อัครจันทโชติ

พิมพ์ครั้งที่ (Edition) :

พิมพลักษณ์ (Imprint) : กรุงเทพฯ : โครงการตำรา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561

บรรณลักษณ์ (Collation) : 193 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนภูมิ ; 26 ซม.

เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 303.482 ป471ก

สาระสังเขป (Abstract) : “การสื่อสารกับแนวคิดการข้ามพ้นวัฒนธรรม” เป็นผลจากความมุ่งหมายดังกล่าว โดยหวังจะนำเสนอมุมมองของแนวคิดการข้ามพ้นวัฒนธรรมในบริบทของการสื่อสาร ทั้งระดับจุลภาคและมหภาค ประกอบกับการยกตัวอย่างจากเหตุการณ์ร่วมสมัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้เห็นทั้งเนื้อหาแนวคิดทฤษฎี และภาคปฏิบัติการของแนวคิดการข้ามพ้นวัฒนธรรม ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์กับผู้สนใจเรื่องการสื่อสารกับวัฒนธรรม