ชื่อหนังสือ (Title) : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 158.35 ก332ก

ชื่อหนังสือ (Title) : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม

ผู้แต่ง (Author) : กษศรณ์  นุชประสพ

พิมพ์ครั้งที่ (Edition) :

พิมพลักษณ์ (Imprint) : กรุงเทพฯ : วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 2560

บรรณลักษณ์ (Collation) : 153 หน้า : ตาราง ; 29 ซม.

เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 158.35 ก332ก

สาระสังเขป (Abstract) :เนื้อหาประกอบด้วยความรู้พื้นฐานของการให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม รูปแบบการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มและพลังกลุ่ม กระบวนการให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม ผู้นำกลุ่มและสมาชิกกลุ่ม การใช้ทฤษฎีในการให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม กิจกรรมสำหรับกลุ่มการให้คำปรึกษา และการให้คำปรึกษาในกลุ่มปัญหาต่างๆ