ชื่อหนังสือ (Title) : การบริหารภาพลักษณ์และเอกลักษณ์ที่พึงประสงค์ของสินค้าองค์กร = Managing Desirable Product and Corporate Image & Identity บรรณลักษณ์ (Collation) : 206 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนภูมิ ; 26 ซม.

ชื่อหนังสือ (Title) : การบริหารภาพลักษณ์และเอกลักษณ์ที่พึงประสงค์ของสินค้าองค์กร = Managing Desirable Product and Corporate Image & Identity

ผู้แต่ง (Author) : วรวรรณ  องค์ครุฑรักษา

พิมพ์ครั้งที่ (Edition) :

พิมพลักษณ์ (Imprint) : กรุงเทพฯ : คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561

บรรณลักษณ์ (Collation) : 206 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนภูมิ ; 26 ซม.

เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 658.8 ว276ก

สาระสังเขป (Abstract) : เนื้อหาโดยย่อในช่วงแรกอธิบายถึงความหมายของคำสำคัญต่างๆ ในการบริหารภาพลักษณ์ เพื่อปูพื้นให้ผู้อ่านได้เข้าใจความหมายของคำต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ภาพลักษณ์ (Image) ภาพลักษณ์ตราสินค้า (Brand Image) เอกลักษณ์ (Identity) ชื่อเสียง (Reputation) และได้รู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์ที่ดี เอกลักษณ์ และชื่อเสียง ลักษณะของภาพลักษณ์ที่ดี การบริหารภาพลักษณ์ที่ดี รวมถึงกระบวนการสร้างสรรค์ภาพลักษณ์และเอกลักษณ์ที่พึงประสงค์ของสินค้า อธิบายหลักการ วิธีการต่างๆ ในการสร้างเอกลักษณ์ หลักสำคัญในการสร้างเอกลักษณ์ การใช้สีในการสร้างเอกลักษณ์ ความหมายของสีต่างๆ เพื่อให้ได้ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์