ชื่อหนังสือ (Title) Smart famer : เกษตรทางเลือกและความมั่นคงทางอาหาร หมู่บ้านก้างปลา อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

ชื่อหนังสือ (Title) : Smart famer : เกษตรทางเลือกและความมั่นคงทางอาหาร หมู่บ้านก้างปลา อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

ผู้แต่ง (Author) :

พิมพ์ครั้งที่ (Edition) :

พิมพลักษณ์ (Imprint) : กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2560

บรรณลักษณ์ (Collation) : 167 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนภูมิ ; 21 ซม.

เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 631.584 ส311

สาระสังเขป (Abstract) :แรงจูงใจสำคัญที่ทำให้ครัวเรือนเกษตรกรต้นแบบบ้านก้างปลาเปลี่ยนจากการทำเกษตรเชิงเดี่ยวมาเป็นเกษตรทางเลือก คือ ต้องการเห็นภูเขาหัวโล้นและผืนป่าต้นน้ำกลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง ต้องการแก้ปัญหาสุขภาพที่เกิดจากการใช้สารเคมีทางการเกษตร ต้องการสร้างรายได้ครัวเรือนให้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ มีเงินหมุนเวียน รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือนและรายปี