วารสาร : วิชาการมหาวิทยาลัยนอร์กรุงเทพฯ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561

วิชาการมหาวิทยาลัยนอร์กรุงเทพฯ  ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม  2561

เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการของนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัย  เป็นสื่อกลางในการศึกษา และพัฒนาวิทยาการความรู้ด้านต่างๆ

 ตัวอย่างเนื้อหา

  • การบริหารจัดการวัด สู่องค์กรมาตรฐาน
  • รูปแบบการจัดการคุณภาพของการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาสู่มาตรฐานสากล
  • สถิติใช้ในการวิจัยทางการศึกษาที่มีตัวอย่างจำนวนน้อย