วารสาร : วิชาการวิทยาลัยแสงธรรม ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561

วิชาการวิทยาลัยแสงธรรม   ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561

เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่งานวิจัยแลผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ และส่งเสริมกระตุ้นให้เกิดการวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ทางด้านปรัชญา ศาสนา เทววิทยา และการศึกษา

ตัวอย่างเนื้อหา

  • การบริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล
  • จิตลักษณะและสถานการณ์ทางสังคมที่เกี่ยวข้องพฤติกรรมอาสาสมัคของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • อนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย