วารสาร : บริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2561

บริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ   ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2561

เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย วิชาการ ที่มีคุณภาพของนักวิชาการ และผู้สนใจศึกษาเรียนรู้ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างเนื้อหา

  • แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการออนไลน์ของธุรกิจที่จำหน่ายแพ็คเกจทัวร์
  • ประสิทธิภาพและผลการดำเนินงานระยะยาว (10ปี) ของธนาคารไทย
  • อิทธิพลของการบริหารประสบการณ์สูลค้าที่มีต่อความภักดีของลูกค้าในธุรกิจเสริมความงาม
  • การรับรู้คุณค่าและความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ยางของผู้บริโภคชาวไทย