วารสาร : เศรษฐกิจและสังคม ปีที่ 55 ฉบับที่ พิเศษ มกราคม – มิถุนายน 2562

เศรษฐกิจและสังคม   ปีที่ 55 ฉบับที่ พิเศษ  มกราคม – มิถุนายน 2562

เผยแพร่สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศในแต่ละด้าน ทั่งแนวทางการปฏิรูปและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ เพื่อให้เกิดความตระหนักและเข้ามีส่วนร่วมในหารปฏิรูปประเทศให้บรรลุผลตามเป้าหมาย

ตัวอย่างเนื้อหา

  • ปฏิรูปประเทศไทย ร่วมคิด ร่วมใจ สร้างไทยไปด้วยกัน
  • ปฏิรูปประเทศ: ความเปลี่ยนแปลงเพื่อศักยภาพและอนาคตประเทศไทย
  • สภาพัฒน์กับการปฏิรูปประเทศ
  • การปฏิรูปประเทศไทย