หน้งสือ : หนังสือคำศัพท์ในการส่งเสริมการเรียนรู้ ด้านความซื่อสัตย์ต่อตนเองและการมีสำนึกต่อสังคม เพื่อการทุจริตอย่างยั่งยืน เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 428.1 อ915ห

ชื่อหนังสือ (Title) :
หนังสือคำศัพท์ในการส่งเสริมการเรียนรู้ ด้านความซื่อสัตย์ต่อตนเองและการมีสำนึกต่อสังคม เพื่อการทุจริตอย่างยั่งยืน
ผู้แต่ง (Author) :  
พิมพ์ครั้งที่ (Edition) :  
พิมพลักษณ์ (Imprint) : กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ สำนักงานประเทศไทย, 2561
บรรณลักษณ์ Collation) : 70 หน้า ; 24 ซม.
เลขเรียกหนังสือ (Call Number) :
428.1 อ915ห
สาระสังเขป (Abstract) : คำว่า Integrity เป็นคำนามที่มีความหมายคาบเกี่ยวกับหลายๆ คำ ไม่สามารถแปลเป็นคำไทยได้ตรงกับความหมายที่แท้จริง คำนี้ได้ถูกบรรจุอยู่ในคู่มือจริยธรรม (Code of Ethics) ขององค์การระหว่างประเทศ ในฐานะที่เป็นค่านิยมหลัก หรือค่านิยมพื้นฐานในการสร้างธรรมาภิบาล สำหรับเจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานภายใต้หน่วยงานนั้นๆ หรือแม้กระทั่งหน่วยงานภาครัฐในประเทศไทยก็ได้ให้ความหมายที่ใกล้เคียงกันอยู่ ในคู่มือประมวลจริยธรรม (โดยคู่มือนี้อาจเรียกชื่อแตกต่างกันไป) ลักษณะของ Integrity จึงเป็นสิ่งที่ฝังลึกในจิตใจของแต่ละคน ซึ่งจะสะท้อนไปสู่พฤติกรรมและการกระทำที่ถูกต้องของบุคคลไม่ว่าจะมีใครเห็นหรือไม่ก็ตาม